Digital medlemsansökan

En bostadsrättsförenings ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. När en befintlig medlem säljer sin bostadsrätt ansvarar ledamöterna för att godkänna eller neka köparen medlemskap i föreningen.

 

I samband med detta uppstår traditionellt en mängd arbete, tidstjuvar och osäkerhetsmoment både för styrelse och för frånträdande och ny medlem.

 

För medlemmarna kan några av dessa vara affärskritiska, om en ny medlem inte godkänns snabbt kan den befintliga medlemmen inte få ut handpenning från mäklaren och dröjsmål kan även på andra sätt göra att affären inte blir av.

 

Med Digital medlemsansökan blir det smidigt både för bostadsrättsföreningens styrelse, frånträdande medlem, ny medlem och fastighetsmäklare.

 

Digital medlemsansökan säkerställer en snabb, säker och transparent hantering av ärendet. Alla medlemmar i föreningens styrelse informeras så gott som ögonblickligt när en ny medlem söker inträde och styrelsen får ett samlat och överskådligt underlag för handläggningen.

 

För själva beslutsfattandet följer ni era stadgar och vanliga rutiner.

Ni utser sedan EN representant för styrelseledamöterna att delge mäklaren beslutet, genom att godkänna/neka köparen medlemskap via Digital medlemsansökan.

 

När du i rollen av registrerad styrelseledamot fått ett brev från Kivra/SMOOT om att en ny Digital medlemsansökan i er Brf finns att besvara:

 

Gör så här:

1. Gå in på www.smoot.se och logga in med BankID.

2. Läs igenom medlemsansökan, beställ ev. kreditkontroll.

   Behandla ärendet. När ni tagit beslut:

3. Godkänn eller neka medlemsansökan med en knapptryckning i  

   tjänsten.

 

Mäklaren får då ta del av styrelsens beslut.
Vad säger lagen?

En bostadsrättsförening är enligt Bostadsrättslagens (1991:614) 1 kap. 1§ en ekonomisk förening och följer i tillämpliga delar Lagen (2018:667) om ekonomiska föreningar, som i 1 kap. 5§ föreskriver att en ekonomisk förening bl.a. har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

I 4 kap. 1§ bestäms att föreningen skall vara öppen för nya medlemmar, om det inte finns särskilda skäl för vägran av tillträde. Enligt 4 kap. 3§ skall en ansökan om att bli medlem i föreningen prövas av styrelsen, om inte något annat framgår av stadgarna.

Lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i 1 kap. 15 § att en handling – såsom en medlemsansökan – som ska vara undertecknad får, om inte något annat anges (dvs. så länge stadgarna ej uttryckligen förbjuder), undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner.

 

Varför e-signatur?

E-signaturer, dvs. elektroniska underskrifter, ersätter allt mer handskrivna underskrifter. Behandlingen och korrespondensen är enklare, går mycket snabbare och hamnar rätt. Riskerna reduceras, spårbarheten och bevisstatusen ökar – i synnerhet vid användning av en avancerad signeringsmetod: med BankID behöver man inte ens någon annans vidimering av signaturen, i motsats till vid handskriven signatur.

 

 

Varför Digital medlemsansökan från SMOOT?

 

Styrelsens användning av Digital medlemsansökan är trygg, snabb och smidig, juridisk korrekt och ökar servicegraden till medlemmarna. Bastjänsten är dessutom kostnadsfri för styrelsen, det är mäklaren som betalar för tjänsten.